Certificat de qualificació energètica

La Certificació Energètica, o també designat Certificat de Qualificació Energètica, és obligatòria a qualsevol construcció d’obra nova i en els edificis existents en cas de lloguer o compravenda.

Els texts normatius que regulen la certificació energètica són els següents:

- REAL DECRETO 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción.

- REAL DECRETO 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios existentes. 

¿Qui ha d’encarregar el certificat?

El propietari serà responsable d’encarregar la realització de la certificació de eficiència energètica de l’edifici o habitatge.


¿Quin contingut té el nostre certificat?


1 Identificació de l’edifici.

2 Indicació del procediment utilitzat per a obtenir la qualificació d’eficiència energètica. S’inclourà la següent informació:

  • Descripció de les característiques energètiques de l’ edifici, envolvent tèrmica, instal·lacions, condicions normals de funcionament i ocupació i altres dades utilitzades per a obtenir la qualificació d’eficiència energètica de l’edifici.
  • Indicació de la normativa sobre l’estalvi i eficiència energètica que li era d’aplicació en el moment de la seva construcció, en cas d’existir.
  • Descripció de las proves, comprovacions i inspeccions portades a terme pel tècnic  certificador, durant la fase de qualificació energètica amb la finalitat d’establir la conformitat de la informació continguda en el certificat de eficiència energètica.

 

3 Qualificació d’eficiència energètica de l’edifici expressada mitjançant l’etiqueta energètica.

4 Document que contindrà un llistat amb un número suficient de mesures recomanades pel tècnic certificador, classificades en funció de la seva viabilitat tècnica, funcional i econòmica, així como per la seva repercussió energètica, que permetin, en cas de què el propietari de l’edifici decideixi assumir voluntàriament aquestes mesures que la qualificació energètica obtinguda millori como a mínim un nivell en l’escala de qualificació energètica.


¿Quin és el període de validesa?


El certificat d’eficiència energètica tindrà una validesa màxima de 10 anys. Passat aquest període caldrà renovar-lo.